Bộ bơi bé trai 1634 100-150
 Bộ bơi bé trai 1634 100-150
 Bộ bơi bé trai 1634 100-150